เบเคอร์ บราวเนลล์

คำพูดแก้ไข

  • การกระทําทีเต็มเปียมไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมทีตนรู้จักกันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนม