เรอเน เดการ์ต

นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส (ค.ศ. 1596–1650)

เรอเน เดการ์ต (ฝรั่งเศส: René Descartes) เป็นทั้งนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ นอกจากที่เขาเป็นผู้ที่บุกเบิกปรัชญาสมัยใหม่ เขายังเป็นผู้คิดค้นระบบพิกัดแบบคาร์ทีเซียนซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านแคลคูลัสต่อมา

ปรัชญา แก้ไข

  การมีความคิดจิตใจที่ดี ยังไม่เพียงพอ สิ่งที่สำคัญคือ ต้องรู้จักใช้ความคิดนั้นให้ดีด้วย  

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ