Ilya Efimovich Repin (1844-1930) - Portrait of Leo Tolstoy (1887).jpg

คำกล่าวแก้ไข

  ก่อนให้คำสัตย์แก่คนอื่น แรกทีเดียวต้องฝึกฝนด้วยการกล่าวกับตนเอง  
เลโอ ตอลสตอย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ