โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

คำพูด แก้ไข

  • ในระดับสากล ถ้ามนุษย์ไม่มีเสรีภาพในการแสดงออก คิดอะไรแล้วพูดไม่ได้ สังคมจะเป็นสังคมอำนาจนิยม เพราะจะมีแต่ความเห็นของผู้มีอำนาจเท่านั้นที่เผยแพร่ออกมาได้ ประชาชนเป็นได้เพียงผู้รับฟังและทำตามคำสั่ง ความงอกงามของสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้ เป็นสังคมที่แคระแกร็นอยู่อย่างนั้น[1]
  • นครปฐมนับคะแนนยังไง ไม่ตรงกันซักรอบ บัตรมันยืดได้หดได้เหรอ

อ้างอิง แก้ไข