ทุกวันนี้สังคมใกล้ตัวเรากำลังนิยมและนับถือคนที่มีเงิน คนที่มีฐานะทางการเงินดี คนที่มีฐานะทางสังคมดี ต่างจากแต่ก่อนที่เรานิยมชมชอบและนับถือคนที่มีความดี มีธรรมาภิบาล ส่งผลให้คนที่ต้องการให้สังคมยอมรับจำต้องแสวงหาปัจจัยที่จะนำไปสู่การยอมรับก็คือเงินนั่นเอง ในวิถีทางการแสวงหา หากเป็นไปอย่างสุจริตก็นับได้ว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในสังคมยิ่งนัก หากการแสวงหาสิ่งที่ต้องการไม่เป็นไปอย่างไม่สุจริตนี่ซิน่ากลัว กลัวว่าจะเป็นการทำลายสังคมทางอ้อม เมื่อได้ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็เข้าสู่อำนาจโดยการใช้เงินเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม และใช้โอกาสนี้แสวงหาเงินต่อไปเรื่อยๆ และที่น่าตำหนิมากก็คือมาสร้างวัฐจักรนี้กับผู้ที่แสวงหาอำนาจรุ่นถัดไปไม่มีวันสิ้นสุด

อยากเห็นทุกคนกลับมานิยมความดี นิยมคนทำดี และส่งเสริมคนทำดีกันให้เป็นรูปธรรมให้มากกว่านี้ ผลักดัน ประคับประคองคนดีเหล่านี้ให้ได้โอกาสรับใช้สังคม ทำความดีให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนรุ่นหลัง ได้ใช้อำนาจสร้างวัฐจักรที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

อยากเชิญชวนพี่น้องในสังคมไทยที่ยังไม่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ลองนำปรัชญานี้มาปรับใช้ในวิถีการดำรงชีวิตดูบ้าง เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำอยู่และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นจากสายตาของข้าพเจ้านั้น ช่างดลบันดาลให้เป็นชีวิตที่มีความสุข สุขอย่างแท้จริง นี่คือความสุขของคนไทยคนหนึ่ง ที่แสวงหาความสุขมาเกือบ 45 ปีสุวิรัช พรมมาก