วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล

ในปัจจุบันวิกิคำคมยังไม่มีผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบของวิกิคำคมสามารถทำได้ 2 ทาง คือ

  1. เสนอชื่อผู้ใช้อื่นหรือเสนอชื่อตนเองต่อ เมต้าวิกิ โดยตรง
  2. เสนอที่ คุณB20180 ซึ่งได้รับสิทธิ์จากเมต้าวิกิให้เสนอชื่อผู้ใช้อื่นเป็นผู้ดูแลระบบได้

ทั้งนี้การเสนอชื่อทั้ง 2 วิธี หากเป็นการเสนอชื่อผู้ใช้อื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อก่อน